วิสัยทัศน์

 • เพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน ให้เกษตรกร
 • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอด
  เทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ครอบคลุม
  เกษตรกรเป้าหมายทั้งหมด เพื่อฟื้นฟู อาชีพเกษตรกร
  ภายใต้กรอบอาชีพที่ส่งเสริมและมีโอกาสทางตล

เป้าหมาย

  • เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ ทั้งด้าน
   ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการสั่งซื้อและ
   จัดส่งสินค้า และการประสานงานให้ข้อมูลสินค้าและ
   บริการ  Replica watches Replica watches uk
  • เพื่อขยายตลาดสินค้าของโครงการหลวง ทั้งใน
   ประเทศและต่างประเทศ
best rolex replica


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
 2. เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
 3. เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา